Convocatòria ple municipal

Dimarts, 18 de setembre de 2018 de 19.00 h a 20.00 h

Es fa públic que s'ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 18 de setembre de 2018, a les 19:00 hores, d'acord amb la següent:

ORDRE DEL DIA

01.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
02.- Donar compte resolucions i decrets de l’alcaldia.
03.-Aprovació inicial modificació de crèdits del pressupost
04.- Aprovació proposta  d’aplicació dels increments retributius al personal municipal per a l’exercici 2018.
05.- Donar compte i ratificació resolució alcaldia de proposta d’adjudicació licitació projecte tècnic nova canonada de subministrament d’aigua al nucli de Sora.
06.- Donar compte i ratificació resolució alcaldia de proposta d’adjudicació licitació projecte tècnic Millora de diversos camins de Sora.
07.-Aprovació inicial Modificació puntual de les Normes Subsidiàries per la creació del sistema urbanístic d’Habitatges Dotacionals públics (HD)
08.- Elecció del/la  Jutge de Pau titular i substitut.
09.-Proposta d’aprovació del Compte General del Pressupost exercici 2017
10.- Aprovació conveni de col·laboració prestació servei d’intermediació laboral plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació de Barcelona
11.-Precs i preguntes.

Darrera actualització: 14.09.2018 | 11:54

Documentació

pdf Anunci
170,55KB