Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Dimarts, 12 de juny de 2018 a les 19.00 h

 

 

Es fa públic que s'ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 12 de juny de 2018, a les 19:00h, d'acord amb la següent:

ORDRE DEL DIA

01.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.
02.- Donar compte resolucions i decrets de l’alcaldia.
03.-Ratificació resolució aprovació sol·licitud subvenció càrrecs electes 2018.
04.- Aprovació rectificació padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018.
05.- Nomenament secretari del Jutjat de Pau- Registre Civil.
06.-Aprovació convocatòria pública càrrec jutge de pau titular.
07.- Aprovació Programa Anual 2018 execució “Pla Marc de millora i valoració de les finques forestals de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt”.
08.-Donar compte liquidació del Pressupost exercici 2017.
09.-Aprovació inicial modificació de crèdits del pressupost.
10.-Designació Festes Locals per a 2019.
11.-Proposta d’adhesió al Consorci del Ter.
12.- Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de la Gestió dels residus de construcció i demolició.
13. Proposta de reconeixement al jutge de pau titular.
14.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 06.06.2018 | 12:13