Informació per a les empreses

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'ús obligatori dels mitjans electrònics per a totes les persones jurídiques en les seves relacions amb l'Administració.

Per aquest motiu, les notificacions que l'Organisme de Gestió Tributària us trameti a partir d'ara ja no seran en paper, sinó en format electrònic mitjançant compareixença a la seu electrònica, per la qual cosa haureu d'entrar periòdicament (almenys cada 10  dies) a l'apartat de notificacions per comprovar si teniu a la vostra disposició alguna notificació.

Per tal de facilitar el coneixement de la posada a disposició de les vostres notificacions, tal com preveu la Llei 39/2015 abans esmentada, cal que comuniqueu a aquest Organisme una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil on poder rebre els avisos quan tingueu alguna notificació disponible. Aquest tràmit el podeu realitzar a la seu electrònica en l'apartat orgt.cat/notificacions.

Així mateix, si heu de presentar instàncies, escrits o documents dirigits a aquest Organisme, ho haureu de fer a través de l'adreça orgt.cat/registre de la seu electrònica, des d'on es generarà un justificant de la recepció que inclourà la data, l'hora de presentació, el número d'entrada en el registre i, si n'hi ha, la relació de documents annexos aportats.

Darrera actualització: 19.12.2023 | 09:37

Documents